Andere informatie en diensten van de overheid: 
www.belgium.be 🡕

federal logo .be
Logo FOD-SPF Economie
federal logo .be

NL / FR

Activiteitenverslag 2022
van de Economische Inspectie

Het Activiteitenverslag 2022 geeft een overzicht van alle activiteiten die de Economische Inspectie van de FOD Economie in 2022 uitvoerde. Je vindt er in terug wat ze doet, welke meldingen ze ontving, welke preventieve acties ze ondernam en welke controles ze uitvoerde. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in voor de strijd tegen massafraude en zien toe op de naleving van de economische regelgeving.

In dat kader behandelde de Economische Inspectie in 2022 18.625 dossiers. Daaruit vloeiden 7.608 waarschuwingen en 2.256 pv’s voort.

Deze website zoomt kort en bondig in op 10 van de vele verwezenlijkingen in 2022 van de Economische Inspectie. Je vindt het volledige overzicht in onze publicatie Activiteitenverslag 2022.

Icon Legislation

Basiswetgeving

Erop toezien dat de meest essentiële economische voorschriften worden nageleefd, dat is de kerntaak van de Economische Inspectie bij uitstek. In vrijwel elk dossier worden een aantal basiscontroles uitgevoerd zoals bijvoorbeeld de prijsaanduiding van goederen en diensten, de correcte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de wettelijke verplichtingen waaraan ondernemingen online (op hun website of webshop) moeten voldoen. Bijna 13.000 controles werden er gevoerd in 2022 waarvan in 41 % van de gevallen een overtreding werd vastgesteld. Die leidden tot 5.284 waarschuwingen en 988 PV’s.

Overzicht controles

Meldingen

In 2022 ontving de Economische Inspectie van de FOD Economie bijna 52.000 meldingen over misleidende handelspraktijken en oplichting. Dat is een stijging van 8,25 % ten opzichte van 2021. Daarvan gaat 23 % over phishing (11.923 meldingen). De top 3 wordt vervolledigd door meldingen over ongewenste telefoontjes en verkoopfraude.

Top 10
ICON E-COMMERCE

E-commerce

5.564 websites en sociale mediapagina’s werden gecontroleerd. Maar liefst 1.131 controles gingen over e-commercewebsites. Bij 61 % of 3.400 controles werden inbreuken vastgesteld.

ICON_2ND_HAND_CARS

Tweedehandswagens

Uit gerichte controles blijkt dat de kwaliteit van de Car-Pass (een officieel document met de kilometerstand van je auto) vooruit gaat. Toch gaf nog steeds bijna een vijfde van de ondernemingen helemaal geen gegevens door (in 2021 was dat nog een kwart). De verbetering tekent zich ook af bij de ondernemingen die wel gegevens doorgaven maar dat niet tijdig of onjuist deden.

Massafraude

Iedereen kan het slachtoffer zijn van massafraude. Oplichters viseren daarbij immers grote groepen mensen. Het aantal meldingen (26.904) daalde sinds 2020 met 20 %. Dat wil niet zeggen dat er minder massafraude is, maar dat mensen door hun drukke leven na corona vermoedelijk minder tijd en motivatie hebben om het te melden. Toch werden nog 364 onderzoeken uitgevoerd waarbij 496 Belgische bankrekeningnummers werden afgesloten.

ICON B2B Market Practices

Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen

In 2022 vonden er 222 controles plaats waarbij in ongeveer 50 % van de gevallen een inbreuk werd vastgesteld. Die controles gingen onder meer over oneerlijke contractvoorwaarden.

Financiële diensten

Sinds 1 juli 2022 is elke onderneming verplicht om kosteloos een elektronisch betaalmiddel aan te bieden aan consumenten. Tegelijk moet cash als wettig betaalmiddel ook nog steeds aanvaard worden. De FOD Economie trad in eerste instantie sensibiliserend op, wat inhield dat uitsluitend gecontroleerd werd na een melding. De 1.547 meldingen in 2022 resulteerden in 1030 onderzoeken met 277 waarschuwingen en 4 pv’s als gevolg.

ICON FOOD LABELLING

Etikettering

Voor de productie en commercialisering van voedingsmiddelen gelden duidelijke economische regels. De consument moet correct worden ingelicht, onder andere door de informatie op het etiket van het product. Zo moet het etiket bijvoorbeeld geschreven zijn in de taal van de verbruiker en moet de informatie juist, correct en ondubbelzinnig zijn. De Economische Inspectie controleerde 1.587 producten. Voor 483 producten werd een waarschuwing gegeven, voor 58 producten kreeg de ondernemer een pv.

Energiesector

De energiecrisis leidde tot een enorme stijging van het aantal meldingen over energieleveranciers. Verschillende spelers op de energiemarkt werden gecontroleerd. Het ging dan bijvoorbeeld over de manier van verkopen op afstand of verkopen aan huis, het voorstellen van tarieven, het niet-respecteren van het herroepingsrecht en het lokken van klanten door onjuiste tariefkaarten. Twee leveranciers werden geverbaliseerd.

Namaak

In 2022 voerde de Economische Inspectie 521 controles uit naar de verkoop van namaakgoederen. Daarbij werden 189.152 producten in beslag genomen. De controles leidden tot 189 processen-verbaal en 122 waarschuwingen.


Contact opnemen

Ons Contact Center staat elke werkdag tot uw dienst van 9 uur tot 17 uur.
Het is het enige contactpunt om in contact te komen met de FOD Economie.

Tel.: 0800 120 33
E-mail : info.eco@economie.fgov.be